• 23:40

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:55

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,486,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:40

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:55

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:40

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:55

  پنجشنبه,27 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  چهار شنبه,26 تیر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
7,288,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی