• 08:40

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,608,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : IRZ
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : IV
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  سه شنبه,04 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : IV
مدل : IRZ
چارتری
 • 23:10

  چهار شنبه,05 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  پنجشنبه,06 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : IV
مدل : VR
چارتری
 • 23:10

  چهار شنبه,05 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  پنجشنبه,06 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : YD
مدل : VR
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,05 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,06 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,686,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : VR
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,05 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,06 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,686,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : YD
مدل : VR
چارتری